ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น - ปลาย ปีการศึกษา 2566 และภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2567
2 (Tcas 1-4) ส.10 - อ.20 มิ.ย.66 นิสิตใหม่ :ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ออนไลน์ผ่านระบบ https://isea.ku.ac.th/STDWeb และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบhttps://accounts.ku.ac.th
3 (Tcas 1-4) ส.10 - อ.20 มิ.ย.66 นิสิตใหม่ : ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับดำเนินการ Login เข้าระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต my.ku.th เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking และ เข้าระบบสารสนเทศนิสิต www.reg.src.ku.ac.th สำหรับการตรวจสอบข้อมูลทา
4 จ.12 - ศ.23 มิ.ย.66 นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจ
5 จ.12 - ศ.23 มิ.ย.66 วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารนิสิตต้องชำระเงินก่อน 1 วันทำการ จึงสามารถทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
6 จ.12 - ศ.23 มิ.ย.66 นิสิตที่มีความจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา อนุมัติจากคณบดี และคณะนำส่งงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ( (ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน)
7 จ.19 - ศ.30 มิ.ย.66 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
8 จ.19 - อ.20 มิ.ย.66 โครงการมอบตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
9 รอดูประกาศ วันเริ่มกิจกรรมนิสิตใหม่
10 พฤ.21 - ส.23 มิ.ย.66 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สำหรับนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ปีการศึกษา 2566
11 - วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (รอบแรก)
12 อ.20 มิ.ย.66 นิสิตรหัส 59-63 (ชั้นปีที่ 4-8)
13 พ.21 มิ.ย.66 นิสิตรหัส 64 (ชั้นปีที่ 3)
14 พฤ.22 มิ.ย.66 นิสิตรหัส 65 (ชั้นปีที่ 2)
15 จ.19 มิ.ย.66
***มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้***
นิสิตรหัส 66 (ชั้นปีที่ 1)
16 ศ.23 มิ.ย.66 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และเลือกเสรี” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบแรก)
17 ส.24 มิ.ย.66 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบสอง)
18 อา.25 มิ.ย.66 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
19 จ.26 มิ.ย.66 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) ***
20 จ.26 มิ.ย.66 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
21 จ.26 - ศ.30 มิ.ย.66 วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้
22 จ.26 - ศ.30 มิ.ย.66 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) Ku3 online ผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th
23 จ.3 - ศ.7 ก.ค.66
ยื่นคำร้อง
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้
24 จ.3 - ศ.7 ก.ค.66
ยื่นคำร้อง
วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อขออนุญาตการลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด(ด้วยคำร้อง)
25 จ.26 มิ.ย.- ศ.7 ก.ค.66 วันขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต และ เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน Add – Drop สำหรับนิสิตใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 1) เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุดสถานภาพในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี คัดเลือกเข้ามาใหม่ ให้นิสิตติดต่อคณะต้นสังกัดเขียนคำร้อง ผ่านอาจ
26 นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
27 จ.10 ก.ค.66 วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิตตาม ข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
28 จ.10-อ.25 ก.ค.66 วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00 น.)
29 จ.10-อ.25 ก.ค.66 วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
30 พฤ.20 ก.ค.66 วันไหว้ครู ณ อาคาร 13 พลศึกษา (ให้ดูประกาศอีกครั้ง)
31 พ.26 ก.ค.66 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียม การขอจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาล่าช้า โดยยื่นผ่านระบบสารสนเทศนิสิต และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต พร้อมติดต่อชำระค่าธรรมเนียมที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
32 จ.7- ศ.11 ส.ค.66 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
33 ส.12 - อา.20 ส.ค.66 วันสอบกลางภาค ***
34 จ.21 ส.ค.66 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
35 รอประกาศและสถานการณ์อีกครั้ง วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สำหรับนิสิต ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ***
36 จ.21 ส.ค.- ศ.15 ก.ย.66 วันของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา หมายเหตุ : หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบจะปิดเวลา 24.00น.)
37 ศ.25 ส.ค. - อา.3 ก.ย. 66 งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
38 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
39 จ.9 - พฤ. 12 ต.ค.66 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
40 ศ.6 ต.ค.66 วันสุดท้ายของคณะส่งการขอเทียบรายวิชา สำหรับนิสิตเข้าใหม่ (ชั้นปีที่ 1)
41 ศ.6 ต.ค.66 วันสุดท้ายของคณะส่งเอกสารถอนรายวิชาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
42 จ.16 - อา.22 ต.ค. 66 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
43 จ.16 - อา.22 ต.ค. 66 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
44 ศ.20 ต.ค.66 วันสุดท้ายของคณะส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
45 วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
46 ศ.20 ต.ค.66 นิสิตภาคปกติ
47 อา.22 ต.ค.66 นิสิตภาคพิเศษ
48 จ.23 ต.ค.-ศ.3 พ.ย.66 วันสอบไล่ ***
49 จ.6 พ.ย.66 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) ***
50 จ.13 พ.ย.66 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภายในเวลา 24.00 น.
51 ศ.17 พ.ย.66 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
52 จ.20 พ.ย. 66 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา
53 พ.6 ธ.ค.66 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
54 พ.13 ธ.ค. 66 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***