ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น - ปลาย ปีการศึกษา 2567 และภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2568
2 (Tcas 1-4) ศ.7 - ศ.14 มิ.ย.67 นิสิตใหม่ :ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ออนไลน์ผ่านระบบ https://isea.ku.ac.th/STDWeb และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบhttps://accounts.ku.ac.th
3 (Tcas 1-4) ศ.7 - ศ.14 มิ.ย.67 นิสิตใหม่ : ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับดำเนินการ Login เข้าระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต my.ku.th เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking และ เข้าระบบสารสนเทศนิสิต www.reg.src.ku.ac.th สำหรับการตรวจสอบข้อมูลทา
4 จ.10 - ศ.21 มิ.ย.67 นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจ
5 จ.10 - ศ.21 มิ.ย.67 วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารนิสิตต้องชำระเงินก่อน 1 วันทำการ จึงสามารถทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
6 จ.10 - ศ.28 มิ.ย.67 นิสิตที่มีความจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา อนุมัติจากคณบดี และคณะนำส่งงานบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ( (ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน)
7 จ.17 - ศ.28 มิ.ย.67 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
8 ส..15 - อา.16 มิ.ย.67 โครงการมอบตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
9 ศ.14 มิ.ย.67 (ดูประกาศอีกครั้ง) วันเริ่มกิจกรรมนิสิตใหม่
10 จ.17 - ศ.21 มิ.ย. 67(ดูประกาศอีกครั้ง) โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สำหรับนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ปีการศึกษา 2567
11 - วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (รอบแรก)
12 อ.18 มิ.ย.67 นิสิตรหัส 60-64 (ชั้นปีที่ 4-8)
13 พ.19 มิ.ย.67 นิสิตรหัส 65 (ชั้นปีที่ 3)
14 พฤ.20 มิ.ย.67 นิสิตรหัส 66 (ชั้นปีที่ 2)
15 จ.17 มิ.ย.67
***มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้***
นิสิตรหัส 67 (ชั้นปีที่ 1)
16 ศ.21 มิ.ย.67 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และเลือกเสรี” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบแรก)
17 ส.22 มิ.ย.67 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบสอง)
18 อา.23 มิ.ย.67 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
19 จ.24 มิ.ย.67 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) ***
20 จ.24 มิ.ย.67 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
21 จ.24 - ศ.28 มิ.ย.67 วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้
22 จ.24 - ศ.28 มิ.ย.67 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) Ku3 online ผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th
23 จ.1 - ศ.5 ก.ค.67
ยื่นคำร้อง
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้
24 จ.1 - ศ.5 ก.ค.67
ยื่นคำร้อง
วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2566 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อขออนุญาตการลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด(ด้วยคำร้อง)
25 จ.24 มิ.ย.- ศ.5 ก.ค.67 วันขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต และ เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน Add – Drop สำหรับนิสิตใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 1) เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุดสถานภาพในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี คัดเลือกเข้ามาใหม่ ให้นิสิตติดต่อคณะต้นสังกัดเขียนคำร้อง ผ่านอาจ
26 นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
27 จ.8 ก.ค.67 วันคัดชื่อและพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2566 ข้อ 26.3.5
28 จ.8-อ.23 ก.ค.67 วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00 น.)
29 จ.15-อ.23 ก.ค.67 วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
30 พฤ.18 ก.ค.67 วันไหว้ครู ณ อาคาร 13 พลศึกษา (ให้ดูประกาศอีกครั้ง)
31 พ.24 ก.ค.67 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียม การขอจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาล่าช้า โดยยื่นผ่านระบบสารสนเทศนิสิต และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต พร้อมติดต่อชำระค่าธรรมเนียมที่งานบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 25 ศูนย์คอมพิว
32 จ.24 ก.ค. - ศ.13 ก.ย. 67 วันของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา หมายเหตุ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
33 จ.5- ศ.9 ส.ค.67 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
34 ส.10 - อา.18 ส.ค.67 วันสอบกลางภาค ***
35 จ.19 ส.ค.67 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
36 รอประกาศและสถานการณ์อีกครั้ง วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สำหรับนิสิต ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ***
37 ดูประกาศอีกครั้ง งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
38 พ.2-ส.5 ต.ค.67 วันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
39 จ.7 - พฤ. 10 ต.ค.67 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
40 จ.16 ก.ย. -ศ.4 ต.ค.67 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชาบางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษาโดยคิดค่าปรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า (ตามข้อบังคับ 10.3 ภายหลัง 60 วัน หรือตามปฏิทินกำหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา และอาจาย์ที่ปรึกษา) คณะส่งเอกสารถึงงานบริหารก
41 ศ.4 ต.ค.67 วันสุดท้ายของคณะส่งการขอเทียบรายวิชา สำหรับนิสิตเข้าใหม่ (ชั้นปีที่ 1)
42 ศ.4 ต.ค.67 วันสุดท้ายของคณะส่งเอกสารถอนรายวิชาล่าช้า งานบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์
43 จ.14 - อา.20 ต.ค. 67 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
44 จ.14 - อา.20 ต.ค. 67 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
45 ศ.18 ต.ค.67 วันสุดท้ายของคณะส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า ถึงงานบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์
46 ศ.18 ต.ค.67 วันสุดท้ายของคณะส่งใบขอลาพักการศึกษา(ตามข้อบังคับ 24.3) ถึงงานบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์
47 วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
48 ศ.18 ต.ค.67 นิสิตภาคปกติ
49 อา.20 ต.ค.67 นิสิตภาคพิเศษ
50 จ.21 ต.ค.-ศ.1 พ.ย.67 วันสอบไล่ ***
51 ดูประกาศอีกครั้ง วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit - Exam )
52 จ.4 พ.ย.67 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) ***
53 พฤ.19 - ศ.20 ธ.ค.67 วันจัดงานโครงการ "เลือกแนวทางวางอนาคต" ครั้งที่ 27 (ดูประกาศมหาวิทยาลับอีกครั้ง)
54 จ.11 พ.ย.67 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภายในเวลา 24.00 น.
55 ศ.15 พ.ย.67 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
56 จ.18 พ.ย. 67 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา
57 พ.4 ธ.ค.67 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
58 พ.11 ธ.ค. 67 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***