Admin Dashboard


  ข่าวนิสิต

News
  • การยืนยันผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. /กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563
  • การขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์สำหรับนิสิตที่นำรถมาใช้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
จำนวนนิสิต
ลงทะเบียนยานพาหนะ
# สาขา ลงทะเบียน รับสติกเกอร์แล้ว
1 พาณิชยนาวีนานาชาติ 45 3
2 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 129 3
3 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 131 8
4 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 68 2
5 วิทยาการจัดการ 552 38
6 admin 1 0
7 วิศวกรรมศาสตร์ 1 0
8 วิศวกรรมศาตร์ 1 0
9 klkjjkj 1 0
10 jackxcode404 1 0
11 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 1
12 วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 42 0
รวม 973 55
ขอทุนการศึกษา
# คณะ จำนวนคำขอ ที่ปรึกษาลงความเห็นแล้ว
1 พาณิชยนาวีนานาชาติ 22 22
2 วิทยาการจัดการ 82 82
3 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 16 16
4 วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 13 13
5 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 5 5
รวม 138 138
ยืนยันกองทุน กรอ./กยศ.
# คณะ จำนวนยืนยัน ตรวจสอบแล้ว
1 พาณิชยนาวีนานาชาติ 2070 2070
2 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2800 2800
3 taweewat.2545@gmail.com 1 1
4 teerameth.i@ku.th 1 1
5 วิศวกรรมศาตร์ศรีราชา 1 1
6 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1602 1602
7 วิทยาการจัดการ 11524 11524
8 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 1 1
9 วิทยากจัดการ 1 1
10 วิทยาการจัดกา 1 1
11 phattaraporn.c@ku.th 1 1
12 วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 3993 3993
รวม 22134 22134