Admin Dashboard
ขอรับเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต(เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 ต.ค. 64)

สมัครขอรับเงิน

  ข่าวนิสิต

News
  • การยืนยันผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. /กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563
  • การขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์สำหรับนิสิตที่นำรถมาใช้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
จำนวนนิสิต
ลงทะเบียนยานพาหนะ
# สาขา ลงทะเบียน รับสติกเกอร์แล้ว
1 พาณิชยนาวีนานาชาติ 22 3
2 วิทยาการจัดการ 428 34
3 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 108 3
4 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 130 8
5 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 46 2
รวม 734 50
ขอทุนการศึกษา
# คณะ จำนวนคำขอ ที่ปรึกษาลงความเห็นแล้ว
1 พาณิชยนาวีนานาชาติ 54 54
2 วิทยาการจัดการ 241 241
3 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 29 29
4 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 52 52
5 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 18 18
6 สังคมศาสตร์ 1 1
รวม 395 395
ยืนยันกองทุน กรอ./กยศ.
# คณะ จำนวนยืนยัน ตรวจสอบแล้ว
1 พาณิชยนาวีนานาชาติ 565 565
2 พุ่มพิพัฒน์ 1 1
3 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 778 778
4 varaneeyaiklang@gmail.com 1 1
5 saruta.jan@ku.th 1 1
6 วิทยา?การ?จัดการ? 1 1
7 วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวิทยาศาสตร์ 1 1
8 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 931 931
9 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 362 362
10 วิศวะกรรมศาสตร์ 1 1
11 วิทยาการจัดการ 2523 2523
12 วิศวกรรมศาสตร์ 1 1
13 เศรษฐศาสตร์ 1 1
14 พาณิชยนาวี?นานาชาติ? 1 1
รวม 5563 5563