รูปถ่าย (ชุดครุย) สำหรับเอกสารจบการศึกษา [] ประกาศ [5มี.ค.2561] ( 16)
  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี(รหัสนิสิต 58) ยืนยันการทดสอบคสามรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ [] ประกาศ [27ก.พ.2561] ( 19)
  -เปิดระบบยืนยันการทดสอบวันที่ 1-15 มี.ค.2561 เท่านั้น -โดยจะมีการทดสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 19 พ.ค.2561 - นิสิตไม่เข้ายืนยันภายในเวลาที่กำหนด นิสิตต้องดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใเอง และไม่ได้รับเข้ารับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ตามเอกสารแนบ)ต้องการยืนยันทดสอบคลิกที่นี่ https://exam.regis.ku.ac.th/english

การตรวจสอบข้อมูลและประวัติส่วนบุคคลและยืนยันสิทธิ์ในการทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ ประกาศ [26ก.พ.2561] ( 10)
  ให้นิสิตทุกคนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในการทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ ดังนี้ - ระบบยืนยันสิทิธิ์ https://services.ku.ac.th/smartcard ตั้งแต่วันที่ 1- 16 มี.ค.2561 - ถ่ายรูป+รับบัตรนิสิต ที่อาคารพลศึกษา ภายในวันที่ 1-4 พ.ค.2561 เท่านั้น (ตามเเอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 ณ.วันที่ 22 ก.พ.61 [] ประกาศ [22ก.พ.2561] ( 16)
  ตรวจสอบ รหัสนิสิต ตัวสกดชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา โดยยื่นคำร้องขอเอกสารพร้อมรูปชุดครุยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

ตารางสอบกลางภาคประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [13ก.พ.2561] ( 53)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รายชื่อนิสิตรหัส 57ที่ไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ [] ประกาศ [31ม.ค.2561] ( 329)
  นิสิตที่ไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นสอบได้ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [30ม.ค.2561] ( 1386)
รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [25ธ.ค.2560] ( 1260)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

ขอขยายเวลาวันหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิตรหัส 57 [] ประกาศ [15ก.ย.2560] ( 2114)
การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560] ( 0)
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 8684)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [02มิ.ย.2560] ( 1034)
การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3599)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 4098)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7