ประกาศรายชื่อนิสิตจบภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ลว.30 มี.ค.60 [] ประกาศ [29มี.ค.2560] ( 240)
  ตรวจสอบ รหัสนิสิต ชื่อสกุลเ เพื่อความถูกต้อง สามารถนำรูปชุดครุยมาขอทรานสคริปฉบับอนุมัติได้ที่งานบริการการศึกษา ช่องงานบริการที่ 1 หรือติดต่อสอบถาม 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นสอบได้ระดับคะแนน A ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [19ม.ค.2560] ( 8046)
  ผู้มีรายชื่อให้ทำคำร้องขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.2560 - 15 ม.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [3ม.ค.2560] ( 10717)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
-ศ. 6 – ส 7 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตรหัส 52- 56 (ปี 4)หรือน้อยกว่า
-ส. 7 – อา. 8 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนสำหรับนิสิตรหัส 57 (ปี3)
- อา.8 – 9 ม.ค. 60วันลงทะเบียนเรียนรหัส 58 (ปี2)
-จ. 9– อ. 10 ม.ค. 60 0วันลงทะเบียนเรียนรหัส 59 (ปี1) ***นิสิตจะต้องชำระเงินก่อนวันลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน

ลงทะเบียนวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(TOEIC) สำหรับนิสิต รหัส 57 นิสิตจะต้องเข้ายืนยันทุกคน ประกาศ [7ธ.ค.2559] ( 4262)
  สำหรับนิสิตรหัส 57 ให้เข้าไปยืนยันการเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มกราคม 2560

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21พ.ย.2559] ( 943)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2559 สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย(นิสิต ป.โท) ประกาศ [5ส.ค.2559] ( 2224)
  นิสิตโปรตรวจสอบปฏิทินการศึกษา

การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 2026)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [28พ.ค.2559] ( 44295)
  ข้อมูลรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2560

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 3229)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7