รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันในระบบรับตรง(Clearing-house)ประจำปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [22พ.ค.2560] ( 234)
(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2560 ประกาศ [19พ.ค.2560] ( 91)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [9พ.ค.2560] ( 125)
  ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2560 ที่ https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3 *สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมินจะนับเป็น 2 ชั่วโมงกิจกรรมใน transcript กิจกรรมของนิสิต*

สำหรับนิสิตที่สอบ TOEIC ในวันที่ 27 พ.ค. 60 เนื่องจากศูนย์สอบ TOEIC ให้ปรับปรุงผังเลขที่นั่งสอบใหม่ ให้นิสิตตรวจสอบเลขที่นั่งสอบอีกครั้ง และเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด ประกาศ [22เม.ย.2560] ( 1490)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา ให้นิสิตตรวจสอบชื่อ ภาษาไทย/อังกฤษ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องตรงกันทั้งบัตรประจำตัวนิสิต บัตรประจำตัวประชาชน กรณีข้อมูลไม่ตรงให้ติดต่องานบริการการศึกษาอาคาร 1
***ระเบียบการและข้อปฏิบัติสําหรับนิสิตในการทดสอบความรู้ความสามารถด?านภาษาอังกฤษ (TOEIC)***

ตารางสอบซ้ำซ้อน สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [2พ.ค.2560] ( 2004)
  ขอให้นิสิตเข้าสอบ ตามวัน เวลา และห้องสอบที่กำหนดเท่านั้น

(ป.โท ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ) ตารางสอบ และกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [01พ.ค.2560] ( 147)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

ตารางสอบไล่ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [22เม.ย.2560] ( 8353)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา กรณีตารางสอบซ้ำซ้อนให้นิสิตแจ้งที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [3เม.ย.2560] ( 380)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา

ประกาศรายชื่อนิสิตจบภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ลว.30 มี.ค.60 [] ประกาศ [29มี.ค.2560] ( 1613)
  ตรวจสอบ รหัสนิสิต ชื่อสกุลเ เพื่อความถูกต้อง สามารถนำรูปชุดครุยมาขอทรานสคริปฉบับอนุมัติได้ที่งานบริการการศึกษา ช่องงานบริการที่ 1 หรือติดต่อสอบถาม 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

ประกาศสำหรับนิสิตแรกเข้า ป.โท คณะวิทยาการจัดการ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [1เม.ย.2560] ( 0)
  ให้นิสิตเข้าพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (KU9) และตรวจสอบการชำระเงิน ได้ที่ https://reg.src.ku.ac.th/reg/ku_admission.aspx

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นสอบได้ระดับคะแนน A ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [19ม.ค.2560] ( 8859)
  ผู้มีรายชื่อให้ทำคำร้องขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.2560 - 15 ม.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [3ม.ค.2560] ( 10962)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
-ศ. 6 – ส 7 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตรหัส 52- 56 (ปี 4)หรือน้อยกว่า
-ส. 7 – อา. 8 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนสำหรับนิสิตรหัส 57 (ปี3)
- อา.8 – 9 ม.ค. 60วันลงทะเบียนเรียนรหัส 58 (ปี2)
-จ. 9– อ. 10 ม.ค. 60 0วันลงทะเบียนเรียนรหัส 59 (ปี1) ***นิสิตจะต้องชำระเงินก่อนวันลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน

ลงทะเบียนวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(TOEIC) สำหรับนิสิต รหัส 57 นิสิตจะต้องเข้ายืนยันทุกคน ประกาศ [7ธ.ค.2559] ( 4668)
  สำหรับนิสิตรหัส 57 ให้เข้าไปยืนยันการเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มกราคม 2560

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21พ.ย.2559] ( 1051)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 2205)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [28พ.ค.2559] ( 45747)
  ข้อมูลรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2560

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 3336)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7