ป.โท รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [12ธ.ค.2561] ( 4)
  นิสิต ป.โท ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย (2) ปีการศึกษา 2561

ป.โท นิสิตเข้าใหม่ ภาคปลาย 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ ป.โท นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ค่าสมัคร) ประกาศ [4ธ.ค.2561] ( 4)
  นิสิตเข้าใหม่ ภาคปลาย 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ ป.โท นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พิมพ์แจ้งหนี้ (KU9) ชำระค่าสมัคร

ตารางสอบไล่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [26ต.ค.2561] ( 131)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

ขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [21ส.ค.2561] ( 0)
  นิสิตที่มีรายชื่อประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ดังนี้ ใบอนุมัติปริญญา (รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว) ทรานสคริป (รูปถายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว) เขียนคำร้องพร้อมยื่นรูปชุดครุยได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [9ส.ค.2561] ( 161)
  รายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จะมีการมอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตในวันพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ให้นิสิตติดต่อ อบก.อาคาร 9 เพื่อแจ้งการเข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครู นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครูสามารถติดต่อขอรับเหรียญเรียนดีได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ช่องบริการที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [23ก.ค.2561] ( 153)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2560 [] ประกาศ [12ก.ค.2561] ( 136)
  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 700 บาท ที่ห้องงานคลังชั้น 3 อาคาร 1 และนำใบเสร็จรับเงินมาส่งที่ช่องบริการที่ 4 งานบริการการศึกษา

รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [6ก.ค.2561] ( 163)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา [] ประกาศ [11พ.ค.2561] ( 398)
รูปถ่าย (ชุดครุย) สำหรับเอกสารจบการศึกษา [] ประกาศ [5มี.ค.2561] ( 204)
  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [25ธ.ค.2560] ( 1463)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 8932)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3801)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 4240)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7