-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01110521Quantitative Methods for Business Economics
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5203
  360
  01110531Advanced Financial Business Economics
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5203
  360
  01110542International Marketing Business Economics
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  220
  01110551Business Econ. of Project Analysis & Evalua.
 • อาจารย์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5203
  360
  01110553Advanced Business Economics Policies
 • อาจารย์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  320
  01110595Independent Study
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5202
  180
  01110597Seminar
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 1-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5202
  320
  01110598Special Problems
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5202
  100
  01110599Thesis
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 6-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5203
  140
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์กุสุมา ตันจำรัส
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  300
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505-270
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505-320
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800-100
  03770542Strategic Cost Management
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3 XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505-120
  03770544Innovation Management for Industry
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505-240
  03770551Business Marketing
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505-320
  03770551Business Marketing
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800-100
  03770591Research Methods in Industrial Administration and Development
 • อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505-320
  03770591Research Methods in Industrial Administration and Development
 • อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800-100
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  505-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  506-21
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  507-10
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  508-10
  03770595Independent Study
 • อาจารย์เจษฏา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  509-20
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  510-20
  03770595Independent Study
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  511-20
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุมพฏ บริราช
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  512-10
  03770595Independent Study
 • อาจารย์นิภา นิรุตติกุล
 • 3-XJ60(2)
  XJ60(3)
  (ภาคพิเศษ)
  513-30
  1 2


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน