-
 
 
เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค ปี     ด้วย  |  


จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 91  หมู่ ส่งเกรดแล้ว 91 หมู่ ตรวจสอบเกรดแล้ว 89 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยคณะG.LecG.Labลงผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
101101532Advanced Economics of Industrial Organization3G513032พัฒน์ พัฒนรังสรรค์12/11/2017 11:17:12 AM12/21/2017 10:37:32 AM
201110511Managerial Economics I3G513035จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์10/21/2017 3:25:29 PM10/24/2017 3:19:28 PM
301110512Managerial Economics II3G513035ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์12/9/2017 1:28:16 PM12/12/2017 2:54:00 PM
401110532International Business Economics3G513024จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์12/25/2017 6:33:58 PM12/27/2017 2:08:13 PM
501110541Advanced Marketing Business Economics3G513035นรารัก บุญญานาม12/25/2017 1:30:16 PM12/25/2017 3:32:51 PM
601110591Research Methods for Business Economics3G513037พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์11/17/2017 11:40:51 AM11/20/2017 8:49:43 AM
701110595Independent Study3G513024ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์12/20/2017 6:40:30 PM12/25/2017 1:14:30 PM
801110597Seminar1G513037ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์12/20/2017 7:06:22 PM12/25/2017 1:18:07 PM
901110599Thesis6G513013ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์12/20/2017 6:42:58 PM12/25/2017 1:18:55 PM
1001355501English Required by Graduate School3R505023ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล10/21/2017 11:13:16 AM10/24/2017 3:16:11 PM
1101403421Spectroscopy of Organic Compounds3S80102สุวพร เหลืองขมิ้น12/24/2017 5:55:49 PM12/27/2017 2:27:27 PM
1203601512Numerical Analysis for Electrical Engineers3T80100สุภัทรชัย ชมพันธุ์12/25/2017 9:57:08 AM12/25/2017 4:10:47 PM
1303601521Power System Stability3T80004ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก12/20/2017 10:30:59 AM12/21/2017 3:35:27 PM
1403601544Applied Power Electronics3T80003อุเทน สุปัตติ,ไพโรจน์ ทองประศรี12/18/2017 4:11:02 PM12/21/2017 3:37:42 PM
1503601597Seminar1T80101ธเนศ วงศ์หงษ์12/21/2017 10:36:03 AM12/25/2017 4:11:34 PM
1603601597Seminar1T80201สาริณี อุ่ยตระกูล12/12/2017 10:50:39 AM12/18/2017 1:56:33 PM
1703601599Thesis6T08341ศิริชัย วัฒนาโสภณ12/22/2017 6:24:36 PM12/25/2017 4:11:09 PM
1803601599Thesis6T08352อุมารินทร์ แสงพานิช12/25/2017 3:20:07 PM12/27/2017 2:25:17 PM
1903601599Thesis6T08361อุเทน สุปัตติ8/30/2017 6:53:46 PM8/31/2017 2:11:34 PM
2003604514Convection Heat Transfer3T80004สมพล สกุลหลง12/21/2017 3:12:50 PM12/27/2017 2:39:16 PM
2103604517Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer3T80007สืบสกุล คุรุรัตน์12/20/2017 9:21:35 AM12/21/2017 3:34:42 PM
2203604519Advanced Combustion3T80002สถาพร เชื้อเพ็ง12/20/2017 11:30:38 AM12/27/2017 2:24:25 PM
2303604533Advanced Theory of Elasticity3T80002บุญธรรม วงศ์ไชย12/18/2017 3:36:48 PM12/21/2017 9:42:32 AM
2403604555Design and Analysis of Mechatronics Systems3T80003กิตติพงษ์ เยาวาจา12/25/2017 2:22:19 AM12/25/2017 4:09:02 PM
2503604571Polymer Product Design3T80005ณัฐพล จันทร์พาณิชย์12/21/2017 10:49:55 PM12/25/2017 4:10:18 PM
2603604591Research Methods in Mechanical and Design Engineering1T80006กิตติพงษ์ เยาวาจา12/25/2017 2:25:38 AM12/25/2017 4:09:48 PM
2703604597Seminar1T80006รัฐพล สาครสินธุ์12/19/2017 8:36:32 PM12/25/2017 10:35:37 AM
2803604599Thesis6T08303ณัฐพล จันทร์พาณิชย์12/21/2017 10:49:06 PM12/25/2017 4:08:33 PM
2903604599Thesis6T08313สถาพร เชื้อเพ็ง12/20/2017 11:13:04 AM12/27/2017 2:24:51 PM
3003626511Decisions and Statistics in Engineering Management3T82009นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/6/2017 9:46:05 AM12/20/2017 12:59:40 PM
3103626524Industrial System Simulation3T82007ศิริรัตน์ ชุติชูเดช12/25/2017 11:55:38 AM 
3203626524Simulation in Industrial and Business Management3T82005ศิริรัตน์ ชุติชูเดช12/25/2017 11:53:34 AM12/25/2017 4:08:04 PM
3303626531Integrated Productivity and Environmental Management3T820012ชัยวัฒน์ นุ่มทอง12/18/2017 12:53:48 PM12/21/2017 3:37:05 PM
3403626543Human Resources Management in Engineering and Technology3T820015ศิริรัตน์ ชุติชูเดช12/25/2017 11:31:46 AM12/25/2017 4:05:22 PM
3503626543Leadership and Organizational Behavior3T82008ศิริรัตน์ ชุติชูเดช12/25/2017 11:33:53 AM 
3603626597Seminar1T82008เชฎฐา ชำนาญหล่อ12/22/2017 3:19:17 PM12/27/2017 2:26:03 PM
3703626597Seminar1T821013นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/6/2017 9:39:36 AM12/18/2017 1:57:56 PM
3803626599Thesis6T089015นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/6/2017 9:40:17 AM12/18/2017 1:58:33 PM
3903627511Principles of Safety Engineering and Environmental Management3T820021พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์12/25/2017 4:57:11 PM12/27/2017 2:21:50 PM
4003627512Data Analysis and Decision Making for Safety Engineering and Environmental Management3T820021ศิริรัตน์ ชุติชูเดช12/25/2017 12:49:21 PM12/25/2017 3:47:20 PM
4103627513Environmental Risk Assessment and Management3T820021ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล12/25/2017 7:56:32 PM12/27/2017 2:19:17 PM
4203627523Engineering Design of Safety3T820017สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ12/24/2017 9:30:59 AM12/25/2017 3:48:45 PM
4303627526Industrial Fire Protection3T820017สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ12/21/2017 4:17:50 PM12/25/2017 3:51:04 PM
4403627531Solid and Hazardous Waste Reduction3T820017พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์12/25/2017 5:30:03 PM12/27/2017 2:23:50 PM
4503627591Research Methods in Safety Engineering and Environmental Management1T820021สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ12/23/2017 2:24:15 PM12/25/2017 3:52:47 PM
4603627595Independent Study3T08201สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ12/22/2017 5:53:08 PM12/25/2017 3:53:11 PM
4703627597Seminar1T820017เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ12/19/2017 3:39:27 PM12/21/2017 3:35:58 PM
4803627598Special Problems3T82001สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ12/24/2017 9:35:15 AM12/25/2017 3:53:36 PM
4903627599Thesis4T082017สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ12/24/2017 9:34:34 AM12/25/2017 3:54:18 PM
5003688521Metabolites from Natural Products3S80002สุวพร เหลืองขมิ้น,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล,ภัทรวดี12/25/2017 2:46:46 PM12/27/2017 2:28:58 PM
5103688522Techniques on Extraction, Separation and Analysis of Natural Products4S8008302สุวพร เหลืองขมิ้น,ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล,วันชัย12/25/2017 2:47:43 PM12/27/2017 2:38:19 PM
5203758111Principles of Marketing3R505020ภูวาเดช โหราเรือง,นิภา นิรุตติกุล12/25/2017 1:05:14 PM12/27/2017 2:41:20 PM
5303758111Principles of Marketing3R80106ภูวาเดช โหราเรือง,นิภา นิรุตติกุล12/25/2017 1:07:30 PM12/27/2017 2:42:17 PM
5403759211Financial Management3R505012สุนทรี เหล่าพัดจัน,ศิรินุช อินละคร11/27/2017 10:01:34 AM12/1/2017 1:18:05 PM
5503760271Accounting for Business Management3R505010ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์,สมบูรณ์ สารพัด12/22/2017 2:44:14 PM12/25/2017 12:51:06 PM
5603770521Industrial Organization & Management Theory3R505020อำนาจ ธีระวนิช12/24/2017 10:18:19 AM12/25/2017 12:49:22 PM
5703770521Industrial Organization & Management Theory3R80007อำนาจ ธีระวนิช12/24/2017 10:17:08 AM12/25/2017 12:50:17 PM
5803770522Industrial Business Environment Analysis3R505021จุมพฏ บริราช12/22/2017 8:26:53 PM12/27/2017 3:35:16 PM
5903770522Industrial Business Environment Analysis3R80007จุมพฏ บริราช12/22/2017 8:24:41 PM12/25/2017 11:27:50 AM
6003770525Risk Management for Industry3R50507สุนทรี เหล่าพัดจัน12/22/2017 7:12:05 AM12/25/2017 12:51:45 PM
6103770526Industrial Organization Leadership3R80008อำนาจ ธีระวนิช12/19/2017 2:33:00 PM12/21/2017 2:35:43 PM
6203770528Industrial Supply Chain Management3R505029พงษ์ภัค บานชื่น12/24/2017 1:22:15 PM12/27/2017 2:50:50 PM
6303770529Strategic Management for Industry3R505029กิติยา ทัศนะบรรจง12/18/2017 1:30:35 PM12/22/2017 1:34:31 PM
6403770529Strategic Management for Industry3R80008กิติยา ทัศนะบรรจง12/21/2017 10:13:34 AM12/22/2017 1:36:41 PM
6503770541Production Management for Industry3R505020ฐิติมา ไชยะกุล12/21/2017 2:29:06 PM12/22/2017 1:40:28 PM
6603770541Production Management for Industry3R80007ฐิติมา ไชยะกุล12/21/2017 2:29:14 PM12/22/2017 1:39:07 PM
6703770595Independent Study3R05051สุนทรี เหล่าพัดจัน9/27/2017 12:56:02 PM9/27/2017 11:29:30 AM
6803770595Independent Study3R05063จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์12/25/2017 12:14:01 PM12/27/2017 2:44:24 PM
6903770595Independent Study3R05071ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล11/14/2017 4:31:59 PM11/15/2017 10:51:40 AM
7003770595Independent Study3R05081ฐิติมา ไชยะกุล12/21/2017 2:29:24 PM12/22/2017 1:37:58 PM
7103770595Independent Study3R05091เจษฏา วงศ์แสนสุขเจริญ10/22/2017 9:30:16 PM11/1/2017 3:08:28 PM
7203770595Independent Study3R05101สมบูรณ์ สารพัด10/30/2017 11:53:02 AM11/1/2017 3:08:55 PM
7303770595Independent Study3R05111กิติยา ทัศนะบรรจง12/21/2017 10:14:02 AM12/22/2017 1:37:36 PM
7403770595Independent Study3R05122จุมพฏ บริราช12/24/2017 10:50:12 AM12/25/2017 11:29:46 AM
7503770595Independent Study3R05131นิภา นิรุตติกุล12/20/2017 3:05:19 PM12/22/2017 1:35:50 PM
7603770595Independent Study3R05143พงษ์ภัค บานชื่น12/25/2017 11:53:19 AM12/27/2017 2:43:45 PM
7703770595Independent Study3R05152อัควรรณ์ แสงวิภาค12/22/2017 1:36:19 PM12/25/2017 10:34:37 AM
7803770597Seminar1R050529ภูวาเดช โหราเรือง12/25/2017 1:01:21 PM12/27/2017 2:48:27 PM
7903770597Seminar1R08008จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์,เจษฎา,สมบูรณ์,กิติยา,จุมพฏ,ฐิติมา,นิภา12/20/2017 8:33:11 AM12/21/2017 2:36:13 PM
8003770599Thesis3R05052สุนทรี เหล่าพัดจัน11/27/2017 9:55:56 AM12/1/2017 1:18:51 PM
8103770599Thesis3R05066จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์12/25/2017 12:14:25 PM12/27/2017 2:45:08 PM
8203770599Thesis3R05081จิตต์โสภิณ มีระเกตุ12/25/2017 2:58:19 PM12/27/2017 2:46:44 PM
8303770599Thesis3R05101กิติยา ทัศนะบรรจง12/21/2017 10:14:29 AM12/22/2017 1:37:05 PM
8403770599Thesis3R05112จุมพฏ บริราช12/24/2017 10:50:45 AM12/25/2017 11:29:22 AM
8503770599Thesis3R05122ฐิติมา ไชยะกุล12/21/2017 2:29:33 PM12/22/2017 1:38:22 PM
8603770599Thesis3R05143นิภา นิรุตติกุล12/20/2017 3:05:29 PM12/22/2017 1:35:26 PM
8703770599Thesis3R05151ศุภาภาส คำโตนด11/30/2017 1:11:58 PM12/1/2017 1:20:43 PM
8803770599Thesis3R05164พงษ์ภัค บานชื่น12/25/2017 11:59:50 AM12/27/2017 2:43:03 PM
8903770599Thesis3R05195สมบูรณ์ สารพัด12/16/2017 7:10:45 PM12/21/2017 2:37:25 PM
9003770599Thesis3R05203อัควรรณ์ แสงวิภาค12/21/2017 11:06:07 AM12/22/2017 1:35:02 PM
9103770599Thesis3R08008จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์,เจษฎา,สมบูรณ์,กิติยา,จุมพฏ,ฐิติมา,นิภา12/25/2017 3:31:18 PM12/27/2017 2:46:09 PM

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา9990
2วิทยาการจัดการ4141410
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ0000
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา3330
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา3737350
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
   
รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน