-
 
 
เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค ปี     ด้วย  |  


จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 93  หมู่ ส่งเกรดแล้ว 1 หมู่ ตรวจสอบเกรดแล้ว 5 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยคณะG.LecG.Labลงผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
101101532Advanced Economics of Industrial Organization3G513026พัฒน์ พัฒนรังสรรค์  
201110511Managerial Economics I3G513036จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์  
301110512Managerial Economics II3G513036ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์  
401110532International Business Economics3G513023ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล  
501110541Advanced Marketing Business Economics3G513036นรารัก บุญญานาม  
601110591Research Methods for Business Economics3G513032พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์  
701110595Independent Study3G051321พัฒน์ พัฒนรังสรรค์  
801110597Seminar1G513032พัฒน์ พัฒนรังสรรค์  
901110599Thesis6G051311พัฒน์ พัฒนรังสรรค์  
1001355501English Required by Graduate School3R505010ศุภาภาส คำโตนด10/1/2018 3:50:25 PM10/3/2018 12:55:14 PM
1101355501English Required by Graduate School3R800010ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล  
1201403421Spectroscopy of Organic Compounds3S80101สุวพร เหลืองขมิ้น  
1303601453Electric Power Systems Analysis II3T80101นาตยา คล้ายเรือง  
1403601512Numerical Analysis for Electrical Engineers3T80004สุภัทรชัย ชมพันธุ์  
1503601543Power Inverters3T80004ไพโรจน์ ทองประศรี  
1603601549Renewable Energy and Smart Gril Technologies3T80004อุมารินทร์ แสงพานิช  
1703601597Seminar1T80001ไพโรจน์ ทองประศรี  
1803601599Thesis6T08301ไพโรจน์ ทองประศรี  
1903601599Thesis6T80000ไพโรจน์ ทองประศรี  
2003604514Convection Heat Transfer3T80005สมพล สกุลหลง  
2103604517Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer3T80007สืบสกุล คุรุรัตน์  
2203604519Advanced Combustion3T80003สถาพร เชื้อเพ็ง  
2303604522Alternative Fuels for Vehicles3T80006สถาพร เชื้อเพ็ง  
2403604555Design and Analysis of Mechatronics Systems3T80003กิตติพงษ์ เยาวาจา  
2503604591Research Methods in Mechanical and Design Engineering1T800012กิตติพงษ์ เยาวาจา  
2603604597Seminar1T800012รัฐพล สาครสินธุ์  
2703604598Special Problems3T800013ณัฐพล จันทร์พาณิชย์  
2803604599Thesis7T08303ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 9/17/2018 10:57:14 AM
2903604599Thesis6T08311สุจินต์ วันชาติ  
3003604599Thesis6T08320สืบสกุล คุรุรัตน์  
3103604599Thesis6T08330สถาพร เชื้อเพ็ง  
3203604599Thesis6T08342กิตติพงษ์ เยาวาจา  
3303626511Decisions and Statistics in Engineering Management3T820016นัฎฐวิกา จันทร์ศรี  
3403626531Integrated Productivity and Environmental Management3T820016ชัยวัฒน์ นุ่มทอง  
3503626541Enterprise Diagnosis3T82008นัฎฐวิกา จันทร์ศรี  
3603626543Leadership and Organizational Behavior3T820016ศิริรัตน์ ชุติชูเดช  
3703626597Seminar1T820016เชฎฐา ชำนาญหล่อ  
3803626599Thesis6T08908นัฎฐวิกา จันทร์ศรี  
3903627511Principles of Safety Engineering and Environmental Management3T820029พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์  
4003627523Engineering Design of Safety3T820014สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  
4103627525Fire Safety Design3T820029สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  
4203627526Industrial Fire Protection3T820014สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  
4303627531Solid and Hazardous Waste Reduction3T820014พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์  
4403627532Environmental Science and Society3T820029สุนทรี ขุนทอง  
4503627591Research Methods in Safety Engineering and Environmental Management1T820029สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  
4603627595Independent Study3T08901สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  
4703627597Seminar1T820043สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  
4803627599Thesis12T089013สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ  
4903688521Metabolites from Natural Products3S80001ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,สุวพร เหลืองขมิ้น  
5003688522Techniques on Extraction, Separation and Analysis of Natural Products4S8008300สุวพร เหลืองขมิ้น,ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล  
5103688532Toxicology of Natural Products3S80003ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล  
5203688552Development of Natural Products for Commercial3S80003ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,สุวพร เหลืองขมิ้น,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล  
5303688597Seminar3S80002ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,สุวพร เหลืองขมิ้น  
5403688599Thesis2S08302จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล  
5503759211Financial Management3R50503สุนทรี เหล่าพัดจัน  
5603759211Financial Management3R80002สุนทรี เหล่าพัดจัน  
5703760271Accounting for Business Management3R80003สมบูรณ์ สารพัด  
5803770521High Performance Organization Management3R505034อำนาจ ธีระวนิช  
5903770521High Performance Organization Management3R800010อำนาจ ธีระวนิช  
6003770521Industrial Organization & Management Theory3R80002อำนาจ ธีระวนิช  
6103770529Strategic Management for Industry3R505018กิติยา ทัศนะบรรจง  
6203770529Strategic Management for Industry3R80007กิติยา ทัศนะบรรจง  
6303770531Industrial Project Feasibility Studies3R505012ฐิติมา ไชยะกุล  
6403770531Finance and Accounting for Industrial Management3R505034สุนทรี เหล่าพัดจัน,สมบูรณ์ สารพัด  
6503770531Finance and Accounting for Industrial Management3R800010สุนทรี เหล่าพัดจัน,สมบูรณ์ สารพัด  
6603770541Production Management for Industry3R505034ฐิติมา ไชยะกุล  
6703770541Production Management for Industry3R800010ฐิติมา ไชยะกุล  
6803770541Production Management for Industry3R80002ฐิติมา ไชยะกุล  
6903770595Independent Study3R05051สุนทรี เหล่าพัดจัน  
7003770595Independent Study3R05062จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์  
7103770595Independent Study3R05071ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล  
7203770595Independent Study3R05081ฐิติมา ไชยะกุล  
7303770595Independent Study3R05092เจษฏา วงศ์แสนสุขเจริญ  
7403770595Independent Study3R05102สมบูรณ์ สารพัด  
7503770595Independent Study3R05112กิติยา ทัศนะบรรจง  
7603770595Independent Study3R05121จุมพฏ บริราช  
7703770595Independent Study3R05133นิภา นิรุตติกุล  
7803770595Independent Study3R05141พงษ์ภัค บานชื่น  
7903770595Independent Study3R05152อัควรรณ์ แสงวิภาค  
8003770596Selected Topics in Indus.Adiminis.& Develop.3R505018เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ  
8103770596Selected Topics in Indus.Adiminis.& Develop.3R80009เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ  
8203770597Seminar1R050518เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ  
8303770597Seminar1R08009จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์  
8403770599Thesis3R05051สุนทรี เหล่าพัดจัน  
8503770599Thesis3R05063จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 10/1/2018 1:16:38 PM
8603770599Thesis3R05101กิติยา ทัศนะบรรจง  
8703770599Thesis3R05123ฐิติมา ไชยะกุล 10/3/2018 12:53:48 PM
8803770599Thesis3R05145นิภา นิรุตติกุล  
8903770599Thesis3R05162พงษ์ภัค บานชื่น 10/1/2018 1:16:08 PM
9003770599Thesis3R05182เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ  
9103770599Thesis3R05195สมบูรณ์ สารพัด  
9203770599Thesis3R05202อัควรรณ์ แสงวิภาค  
9303770599Thesis3R08008สุนทรี เหล่าพัดจัน,จุมพฏ บริราช,อัควรรณ์ แสงวิภาค,อำนาจ ธีระวนิช,ฐิติมา ไชยะกุล  

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา9009
2วิทยาการจัดการ411440
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ0000
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา6006
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา330133
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
   
รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน