-
 
 
เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค ปี     ด้วย  |  


จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 81  หมู่ ส่งเกรดแล้ว 75 หมู่ ตรวจสอบเกรดแล้ว 75 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยคณะG.LecG.Labลงผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
101103541Advanced Economics of Industrial Organization3G51300ศุภชาติ สุขารมณ์,ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์1/5/2017 6:12:24 PM1/9/2017 10:09:47 AM
201110511Managerial Economics I3G51300จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์1/5/2017 6:29:07 PM1/9/2017 10:23:14 AM
301110512Managerial Economics II3G51300ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์1/5/2017 6:37:22 PM1/9/2017 10:30:46 AM
401110541Advanced Marketing Business Economics3G51300นรารัก บุญญานาม,ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์1/5/2017 6:40:51 PM1/9/2017 10:36:18 AM
501110591Research Methods for Business Economics3G51300พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์,ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์1/5/2017 9:52:26 PM1/9/2017 10:49:57 AM
601110595Independent Study3G51300ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์,ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์1/5/2017 6:46:03 PM1/9/2017 10:51:15 AM
701110597Seminar1G51300ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์,ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์1/5/2017 6:55:10 PM1/9/2017 10:57:55 AM
801110599Thesis6G51300ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์,ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์1/5/2017 6:57:28 PM1/9/2017 10:58:40 AM
903601512Numerical Analysis for Electrical Engineers3T80001สุภัทรชัย ชมพันธุ์1/4/2017 1:28:47 PM1/6/2017 3:11:27 PM
1003601534Insulation Coordination3T80003นาตยา คล้ายเรือง1/5/2017 10:21:37 AM1/6/2017 3:12:46 PM
1103601542Renewable Energy Technology and Embedded Generators3T80003อุมารินทร์ แสงพานิช12/31/2016 7:38:19 PM1/6/2017 3:12:17 PM
1203601544Applied Power Electronics3T80002อุเทน สุปัตติ1/5/2017 10:26:45 AM1/6/2017 3:11:53 PM
1303601597Seminar1T80001สาริณี อุ่ยตระกูล12/22/2016 9:54:39 AM12/29/2016 3:58:35 PM
1403601599Thesis6T08301สาริณี อุ่ยตระกูล12/22/2016 9:58:07 AM1/6/2017 3:14:34 PM
1503601599Thesis6T08310นาตยา คล้ายเรือง  
1603601599Thesis6T08320สุภัทรชัย ชมพันธุ์  
1703601599Thesis6T08330ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก  
1803601599Thesis6T08341ศิริชัย วัฒนาโสภณ12/21/2016 3:11:29 PM1/6/2017 3:14:56 PM
1903601599Thesis6T08351อุมารินทร์ แสงพานิช12/31/2016 7:33:35 PM1/6/2017 3:15:18 PM
2003601599Thesis6T08360ธเนศ วงศ์หงษ์  
2103604514Convection Heat Transfer3T80003สมพล สกุลหลง12/28/2016 12:42:43 AM1/6/2017 10:28:39 AM
2203604517Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer3T80005สืบสกุล คุรุรัตน์12/28/2016 9:15:23 AM1/5/2017 3:57:44 PM
2303604519Advanced Combustion3T80003สถาพร เชื้อเพ็ง1/4/2017 2:39:42 PM1/5/2017 3:58:27 PM
2403604533Advanced Theory of Elasticity3T80003บุญธรรม วงศ์ไชย12/31/2016 3:37:19 PM1/5/2017 3:59:13 PM
2503604555Design and Analysis of Mechatronics Systems3T80007กิตติพงษ์ เยาวาจา1/5/2017 3:46:37 PM1/6/2017 2:53:46 PM
2603604571Polymer Product Design3T80007ณัฐพล จันทร์พาณิชย์12/26/2016 8:49:48 PM1/5/2017 4:00:05 PM
2703604591Research Methods in Mechanical and Design Engineering1T80006กิตติพงษ์ เยาวาจา1/5/2017 3:47:14 PM1/6/2017 2:54:48 PM
2803604597Seminar1T80007กิตติพงษ์ เยาวาจา,รัฐพล สาครสินธุ์1/5/2017 3:48:21 PM1/6/2017 2:58:27 PM
2903604599Thesis6T08302ณัฐพล จันทร์พาณิชย์12/8/2016 9:54:10 AM12/20/2016 3:17:31 PM
3003604599Thesis6T08313สถาพร เชื้อเพ็ง1/4/2017 2:37:26 PM1/5/2017 4:00:35 PM
3103604599Thesis6T08321สืบสกุล คุรุรัตน์12/28/2016 9:15:00 AM1/5/2017 4:01:00 PM
3203626511Applied Statistics for Engineers and Technologists3T820015นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/28/2016 2:21:28 PM1/5/2017 3:35:25 PM
3303626541Enterprise Diagnosis3T820028นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/28/2016 2:24:01 PM1/5/2017 3:38:34 PM
3403626545Information Technology in Business3T820028ชัยวัฒน์ นุ่มทอง12/28/2016 4:05:46 PM1/5/2017 3:42:12 PM
3503626597Seminar1T820015อนันต์ บรรหารสกุล1/5/2017 11:57:45 AM1/5/2017 3:45:43 PM
3603626597Seminar1T821013นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/28/2016 4:12:40 AM1/5/2017 3:46:54 PM
3703626599Thesis6T089013นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/28/2016 4:10:43 AM1/5/2017 3:47:44 PM
3803627511Principles of Safety Engineering and Environmental Management3T820019พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์12/28/2016 1:02:41 PM1/5/2017 12:49:21 PM
3903627512Operation Research and Statistics for Safety Engineering and Environmental Management3T820019นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/28/2016 2:27:04 PM1/5/2017 12:51:14 PM
4003627513Environmental Risk Assessment and Management3T820019ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล1/5/2017 2:40:12 PM1/5/2017 3:32:42 PM
4103627523Engineering Design of Safety3T820019สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/4/2017 12:26:35 PM1/5/2017 12:53:03 PM
4203627526Industrial Fire Protection3T820020สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2017 3:33:21 PM1/5/2017 12:54:44 PM
4303627531Solid and Hazardous Waste Reduction3T820020พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์12/29/2016 2:51:26 PM1/5/2017 12:56:28 PM
4403627591Research Methods in Safety Engineering and Environmental Management1T820019สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/5/2017 9:02:13 AM1/5/2017 1:00:45 PM
4503627595Independent Study3T82004สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2017 8:48:03 PM1/5/2017 1:01:40 PM
4603627597Seminar1T82002สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ10/26/2016 2:18:56 PM10/28/2016 9:30:08 AM
4703627599Thesis4T089015สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2017 8:46:57 PM1/5/2017 1:02:28 PM
4803627599Thesis6T08911สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ10/26/2016 2:29:59 PM10/28/2016 9:29:15 AM
4903758111Principles of Marketing3R505021ภูวาเดช โหราเรือง,นิภา นิรุตติกุล12/28/2016 6:40:11 PM1/4/2017 11:17:27 AM
5003758111Principles of Marketing3R80108ภูวาเดช โหราเรือง,นิภา นิรุตติกุล12/28/2016 6:43:05 PM1/4/2017 11:15:27 AM
5103759211Financial Management3R505021สุนทรี เหล่าพัดจัน,สิตาภา บัวเกษ12/7/2016 2:26:43 PM12/30/2016 2:02:56 PM
5203760271Accounting for Business Management3R505022พัชนิจ เนาวพันธ์,นิตยา งามแดน1/10/2017 10:34:23 AM1/11/2017 4:28:41 PM
5303760271Accounting for Business Management3R80308พัชนิจ เนาวพันธ์,นิตยา งามแดน1/10/2017 10:35:38 AM1/11/2017 4:26:36 PM
5403770521Industrial Organization & Management Theory3R505031อำนาจ ธีระวนิช12/27/2016 2:03:04 PM12/30/2016 2:14:07 PM
5503770521Industrial Organization & Management Theory3R80008อำนาจ ธีระวนิช12/27/2016 2:02:55 PM12/30/2016 2:09:46 PM
5603770522Industrial Business Environment Analysis3R505031จุมพฏ บริราช12/31/2016 2:24:53 PM1/9/2017 11:03:52 AM
5703770522Industrial Business Environment Analysis3R80008จุมพฏ บริราช12/31/2016 2:22:16 PM1/9/2017 11:05:14 AM
5803770528Industrial Supply Chain Management3R505014พงษ์ภัค บานชื่น1/5/2017 11:54:02 AM1/9/2017 11:06:45 AM
5903770528Industrial Supply Chain Management3R80006พงษ์ภัค บานชื่น1/5/2017 11:58:41 AM1/9/2017 11:07:48 AM
6003770529Strategic Management for Industry3R505014กิติยา ทัศนะบรรจง,นิภา นิรุตติกุล12/26/2016 10:26:50 AM12/30/2016 2:08:24 PM
6103770529Strategic Management for Industry3R80006กิติยา ทัศนะบรรจง,นิภา นิรุตติกุล12/26/2016 10:25:57 AM12/30/2016 2:06:32 PM
6203770531Industrial Project Feasibility Studies3R505010ฐิติมา ไชยะกุล12/27/2016 10:42:00 AM12/30/2016 2:05:16 PM
6303770541Production Management for Industry3R505031ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์1/4/2017 11:26:39 AM1/5/2017 2:50:14 PM
6403770541Production Management for Industry3R80008ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์1/4/2017 11:18:52 AM1/5/2017 2:45:43 PM
6503770595Independent Study3R505026ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล1/5/2017 10:03:07 AM1/6/2017 10:30:55 AM
6603770597Seminar1R505014ภูวาเดช โหราเรือง12/28/2016 6:47:49 PM1/4/2017 11:14:13 AM
6703770597Seminar1R80006อำนาจ ธีระวนิช12/30/2016 10:32:30 AM1/4/2017 2:13:43 PM
6803770599Thesis3R50504สุนทรี เหล่าพัดจัน12/6/2016 11:36:14 AM12/9/2016 11:18:32 AM
6903770599Thesis3R50605จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์12/6/2016 11:14:43 AM12/6/2016 2:09:03 PM
7003770599Thesis3R50801จิตต์โสภิณ มีระเกตุ1/5/2017 5:54:42 PM1/12/2017 2:42:19 PM
7103770599Thesis3R50901ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล1/5/2017 10:03:24 AM1/6/2017 10:33:54 AM
7203770599Thesis3R51000กิติยา ทัศนะบรรจง  
7303770599Thesis3R51101จุมพฏ บริราช11/30/2016 4:35:57 PM12/9/2016 9:18:36 AM
7403770599Thesis3R51300ภูวาเดช โหราเรือง  
7503770599Thesis3R51401นิภา นิรุตติกุล12/27/2016 3:52:29 PM12/30/2016 2:03:44 PM
7603770599Thesis3R51502ศุภาภาส คำโตนด11/30/2016 3:34:21 PM12/9/2016 11:19:22 AM
7703770599Thesis3R51601พงษ์ภัค บานชื่น1/5/2017 12:00:20 PM1/9/2017 11:08:33 AM
7803770599Thesis3R51701ชุติมา โล่งจิตร1/5/2017 2:32:50 PM12/6/2016 2:13:38 PM
7903770599Thesis3R51802เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ12/2/2016 2:02:49 PM12/7/2016 10:48:38 AM
8003770599Thesis3R51902สมบูรณ์ สารพัด12/6/2016 2:27:10 PM12/8/2016 9:35:18 AM
8103770599Thesis3R80006อำนาจ ธีระวนิช12/30/2016 10:33:32 AM1/4/2017 2:14:31 PM

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา8880
2วิทยาการจัดการ3131310
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ0000
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา0000
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา3636360
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
   
รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน