รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5830300478 ชื่อ-สกุล นายนพรุจ เหมภมร  รหัสสาขา  T12
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103601303CElectronics Laboratory for Computer Engineers10-832M-16.3-19.3(Lab EE)
203603212CAbstract Data Types and Problem Solving3800Tu-9-12(17304)0-
303603321CMicrocontroller and Microprocessor System Design3800Th-9-12(17104)0-
403603325CData Communications3801Th-13-16(1408/1)0-
503603371CDigital Signal Processing for Computer Engineers3800Tu-13-16(1401/2)0-
603603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801F-9-12(Lab Com1)0-
หน่วยกิตรวม 16 หน่วยกิต