รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5830300605 ชื่อ-สกุล นายปวริศ เทพแจ่มใจ  รหัสสาขา  T12
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101999041CEconomics for Better Living3801F-13-16(5101)0-
201999213CEnvironment, Technology and life3801Th-13-16(17403)0-
303601303CElectronics Laboratory for Computer Engineers10-832M-16.3-19.3(Lab EE)
403603221CDigital Systems Design3801W-9-12(1401/1)0-
503603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801F-9-12(Lab Com1)0-
หน่วยกิตรวม 13 หน่วยกิต