รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5830300630 ชื่อ-สกุล นายพงศธร คำมนตรี  รหัสสาขา  T12
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103601201CIntroduction to Electrical Engineering3801W-9-12(17105)0-
203601303CElectronics Laboratory for Computer Engineers10-832M-16.3-19.3(Lab EE)
303603211CDiscrete Mathematics3800M-9-12(17303)0-
403603212CAbstract Data Types and Problem Solving3800Tu-9-12(17304)0-
503603321CMicrocontroller and Microprocessor System Design3800Th-9-12(17104)0-
603603325CData Communications3801Th-13-16(1408/1)0-
703603371CDigital Signal Processing for Computer Engineers3800Tu-13-16(1401/2)0-
803603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801F-9-12(Lab Com1)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต