รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5830300826 ชื่อ-สกุล นายวชิรวิทย์ หลักคำ  รหัสสาขา  T12
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103601303CElectronics Laboratory for Computer Engineers10-832M-16.3-19.3(Lab EE)
203603211CDiscrete Mathematics3800M-9-12(17303)0-
303603221CDigital Systems Design3800Tu-9-12(17201)0-
403603325CData Communications3801Th-13-16(1408/1)0-
503603371CDigital Signal Processing for Computer Engineers3801W-9-12(1401/2)0-
603603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801F-9-12(Lab Com1)0-
หน่วยกิตรวม 16 หน่วยกิต