รับสมัครโครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อการชำระค่าธรรมเนียมประกันสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมนักเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และโครงการเด็กดีฯ
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมฯ และโครงการคุณธรรมนำเข้ามหวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560
***กรอกประวัติโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมฯ และโครงการคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศและกำหนดการสมัคร
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169