การเทียบโครงการเรียนล่วงหน้า
การเทียบโอนรายวิชา
ค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตกรณีสอบเข้าใหม่
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559
แนวปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546
-ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
-ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548(ฉบับที่1) และ(ฉบับที่ 2)
-ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
-พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
-พระราชบัญญัติ มก. ปี 2541
-ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรืว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547,(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่3) 2548 และ (ฉบับที่4) 2551
-ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
-การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น( 5A)

ประกาศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169