ประกาศ/เกณฑ์


ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ประกาศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ประกาศการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น(5A)
ประกาศขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าร่วมสหกิจศึกษมก.

ระเบียบ/ข้อบังคับ


ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548(ฉบับที่1) และ(ฉบับที่ 2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรืว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547,(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่3) 2548 และ (ฉบับที่4) 2551
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

แนวทาง/แนวปฏิบัติ
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169