รหัสประจำตัว:   รหัสผ่าน :
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 038 354580-4 ต่อ 2718,2624, 2623
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
พิมพ์ใบแทนบัตรนิสิต
 
 
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


ประกาศสำหรับนิสิตแรกเข้า ป.โท คณะวิทยาการจัดการ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา,คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา,คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [5ธ.ค.2561]
  ให้นิสิตเข้าพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (KU9) และตรวจสอบการชำระเงิน ได้ที่ https://reg.src.ku.ac.th/reg/ku_admission.aspx

  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ อาคาร 1 บริการวิทยาการ วันที่ 17-18 พ.ค.61 หรือหลังจากนั้นแต่ไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน มิฉะนั้นบัตรจะหมดอายุ นิสิตจะต้องดำเนินการทำบัตรใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเอง

  รายชื่อนิสิตที่ยืนยันข้อมูลทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่แต่ไม่ได้ถ่ายภาพ ให้ติดต่อขอทำบัตร่ได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ อาคาร 1 บริการวิทยาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 61 ไม่เช่นนั้นบัตรจะหมดอายุ นิสิตต้องเสียค่าดำเนินการทำบัตรใหม่เอง 100 บาท ด่วน!

  นิสิตรหัส 58 ที่ลงทะเบียนยืนยันการสอบ วันเสาร์ที่ 19 พ.ค.61 ให้ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ และให้ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดสอบอย่างเครงครัด โดยนิสิตที่ยืนยันการสอบและไม่ได้เข้ารับการสอบจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบเอง

  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [29มี.ค.2561]
  นื่องจากวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการส่งคะแนนผ่านระบบเครือข่ายของอาจารย์ สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

  ตรวจสอบ รหัสนิสิต ตัวสกดชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา โดยยื่นคำร้องขอเอกสารพร้อมรูปชุดครุยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560]
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 ประกาศ [31ต.ค.2554]
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7

 
 
 
(11)
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169