ภาคเรียน ครั้งที่ ปีการศึกษา  
เงื่อนไขที่ค้นหา:ระดับ
[ ] [ ปี() ]
[
]
[      ]


ตรวจสอบรายชื่อกรุณา login
user: password:

รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01101181Microeconomics I
 • อาจารย์มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
 • อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ
 • อาจารย์ศิริขวัญ
 • 3-R08*
  R11*
  R09*
  R02*
  R03*
  R01*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-13-16 :17104
  W-13-16 :17104
  Th-13-16 :17104
  5012
  -กลุ่มวิชาการเงิน(คณะวิทยาการจัดการ)
  01131211Business Finance
 • อาจารย์นพเก้า เรืองสมบัติ
 • 3-R02(2)
  R03(2)
  R01(3)
  R02(3)
  R03(3)
  R01(4)
  R02(4)
  R03(4)
  R08(2)
  R11(2)
  R08(3)
  R09(3)
  R11(3)
  R08(4)
  R09(4)
  R11(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17302
  Th-9-12 :17302
  F-9-12 :17302
  8063
  03759211Financial Management I
 • อาจารย์นพเก้า เรืองสมบัติ
 • 3-R04(2)
  R05(2)
  R13(2)
  R14(2)
  R04(3)
  R05(3)
  R13(3)
  R14(3)
  R04(4)
  R05(4)
  R13(4)
  R14(4)
  R07(2)
  R10(2)
  R12(2)
  R15(2)
  R07(3)
  R10(3)
  R12(3)
  R15(3)
  R07(4)
  R10(4)
  R12(4)
  R15(4)
  R16(2)
  R17(2)
  R16(3)
  R17(3)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-13-16 :17302
  Th-13-16 :17302
  F-13-16 :17302
  1200
  -กลุ่มวิชาการจัดการ(คณะวิทยาการจัดการ)
  01132332Quantitative Analysis for Decision Marking in Business
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 301132231R01(3)
  R01(4)
  R02(3)
  R02(4)
  R03(3)
  R03(4)
  R08(3)
  R08(4)
  R09(3)
  R09(4)
  R11(3)
  R11(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :10305
  Th-9-12 :10305
  F-9-12 :10305
  6043
  01132336Business Forecasting
 • อาจารย์นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
 • 301132231 เริ่มเรยนวันที่ 7 มิ.ย.R02(3)
  R02(4)
  R08(3)
  R08(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :10205
  Th-9-12 :10205
  F-9-12 :10205
  307
  03757123Mathematics for Business
 • อาจารย์สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
 • 3งดเรียนวันที่ 5 มิ.ย. 61 เริ่มเรียนวันที่ 7 มิ.ย.R02*
  R08*
  R05*
  R13*
  R14*
  R04*
  R10*
  R12*
  R07*
  R15*
  R16*
  R17*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17303
  Th-9-12 :17303
  F-9-12 :17303
  150136
  03757221Business Forecasting
 • อาจารย์นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
 • 303757122 เริ่มเรียนวันที่ 7 มิ.ย.R14(2)
  R14(3)
  R14(4)
  R04(3)
  R04(4)
  R15(2)
  R15(3)
  R15(4)
  R07(3)
  R07(4)
  R04(2)
  R07(2)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :10205
  Th-9-12 :10205
  F-9-12 :10205
  6030
  03757222Quantitative Analysis for Business
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 303757122R04(2)
  R04(3)
  R04(4)
  R05(2)
  R05(3)
  R05(4)
  R13(2)
  R13(3)
  R13(4)
  R14(2)
  R14(3)
  R14(4)
  R07(2)
  R07(3)
  R07(4)
  R10(2)
  R10(3)
  R10(4)
  R12(2)
  R12(3)
  R12(4)
  R15(2)
  R15(3)
  R15(4)
  R16(2)
  R16(3)
  R16(4)
  R17(2)
  R17(3)
  R17(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :10305
  Th-9-12 :10305
  F-9-12 :10305
  7050
  -กลุ่มวิชาการตลาด(คณะวิทยาการจัดการ)
  01134111Principles of Marketing
 • อาจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 • 3-R01*
  R02*
  R03*
  R08*
  R09*
  R11*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-13-16 :17402
  Th-13-16 :17402
  F-13-16 :17402
  8055
  01134322Electronic Marketing
 • อาจารย์อภิญญา ถิระโชติกุล
 • 301134111 เฉพาะนิสิตรหัส 5730154411(ปกติ+พิเศษ)850-11
  03758111Principles of Marketing
 • อาจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 • 3-R04*
  R05*
  R13*
  R14*
  R07*
  R10*
  R12*
  R15*
  R16*
  R17*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-13-16 :17402
  Th-13-16 :17402
  F-13-16 :17402
  15081
  -กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(คณะวิทยาการจัดการ)
  03762211International Trade Theory
 • อาจารย์จุมพฏ บริราช
 • 303753111 และ 03753112 ติดต่ออาจารย์ผู้สอน **เฉพาะนิสิตรหัส 5630106902และ5630106295R07(4)
  R04(4)
  (ภาคปกติ)
  800-22
  03762321International Financial Management
 • อาจารย์จตุพร ตังคธัช
 • 303759211 **อาจารย์จะมีการนัดเรียนเพิ่มเติมภายหลัง กรุณาวางแผนการเรียนก่อนลงทะเบียน**R04(4)
  R07(4)
  R04(3)
  R07(3)
  (ปกติ+พิเศษ)
  800Sun-9-12 :10104
  Sun-13-16 :10104
  300
  -กลุ่มวิชาบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
  01130171Financial Accounting
 • อาจารย์ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
 • 3เริ่มเรียนวันพฤหัสฯ ที่ 7 มิ.ย.R01*
  R02*
  R03*
  R08*
  R09*
  R11*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17301
  Th-9-12 :17301
  F-9-12 :17301
  8054
  01130172Management Accounting
 • อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
 • 301130171 ** ย้ายไปเรียนห้อง 17305**R01*
  R02*
  R03*
  R08*
  R09*
  R11*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850M-9-12 :17305
  M-13-16 :17305
  W-9-12 :17305
  8048
  03760112Principles of Intermediate Accounting I
 • อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
 • 303760111R12*
  R13*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850


  860
  Tu-9-12 :17308
  Th-9-12 :17308

  Tu-13-16 : 17308
  Th-13-16 : 17308
  7060
  03760171Principles of Accounting
 • อาจารย์นิตยา งามแดน
 • 3เริ่มเรียนวันพฤหัสฯ ที่ 7 มิ.ย.R04*
  R05*
  R07*
  R10*
  R14*
  R15*
  R16*
  R17*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17304
  Th-9-12 :17304
  F-9-12 :17304
  8032
  03760211Principles of Intermediate Accounting II
 • อาจารย์พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์
 • 303760111R12(2)
  R12(3)
  R12(4)
  R13(2)
  R13(3)
  R13(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  800


  830
  Tu-9-12 :17305
  Th-9-12 :17305

  Tu-13-16 : 17305
  Th-13-16 : 17305
  5036
  03760271Accounting for Business Management
 • อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
 • 303760171R04(2)
  R07(2)
  R16(2)
  R17(2)
  R04(3)
  R07(3)
  R16(3)
  R17(3)
  R04(4)
  R07(4)
  R16(4)
  R17(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850M-9-12 :17305
  M-13-16 :17305
  W-9-12 :17305
  8031
  -กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น(คณะวิทยาการจัดการ)
  01358103Elementary Japanese III
 • อาจารย์Nagasawa Ken
 • 301358102**อาจารย์จะมีการนัดเรียนเพิ่มเติมภายหลัง**(ปกติ+พิเศษ)800W-9-12 :17202
  W-13-16 :17202
  159
  -กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(คณะวิทยาการจัดการ)
  01355112Foundation English II
 • อาจารย์พรเลิศ ชูโจ้
 • 301355111**ย้ายไปเรียนห้อง 17209**(ปกติ+พิเศษ)800Tu-9-12 :17209
  Th-9-12 :17209
  F-9-12 :17209
  1515
  01355112Foundation English II
 • อาจารย์ปิยะดา อุกะโชค
 • 301355111(ปกติ+พิเศษ)801Tu-13-16 :17201
  Th-13-16 :17201
  F-13-16 :17201
  5036
  1 2 3 4


   
  คำแนะนำ
                   - สาขา คือ สาขาที่อนุญาตุให้นิสิตลงทะเบีนได้ เช่น R01(1) = สาขา R01 ปี 1  
                    T*(2) = นิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 2   M01* = นิสิตสาขา M01 ทุกชั้นปี  
                     R=คณะวิทยาการจัดการ      S=คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
                    T=คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   M=วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169