ภาคเรียน ครั้งที่ ปีการศึกษา  
เงื่อนไขที่ค้นหา:ระดับ
[ ] [ ปี() ]
[
]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-กลุ่มวิชาบูรณาการ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-S08(3)
  S08(4)
  M04(1)
  (ภาคปกติ)
  800M-9.3-12.3 : 6102
  8056
  01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-S08(3)
  S08(4)
  M04(1)
  (ภาคปกติ)
  801F-9-12 : 6101
  9898
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101455Fiscal Theory and Policy
 • อาจารย์อังศุธร เถื่อนนาดี
 • อาจารย์กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
 • 301101351G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800F-13-16 : 18302
  8051
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101312Thai Economy
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9-12 : 18302
  12077
  01101312Thai Economy
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801Tu-13-16 : 18302
  120113
  01101312Thai Economy
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G02(3)
  (ภาคพิเศษ)
  900Sat-9-12 : 18101
  12078
  01101314Economic Development
 • อาจารย์สังเวียน จันทร์ทองแก้ว
 • อาจารย์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
 • 301101311G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-13-16 : 18201
  8030
  01101314Economic Development
 • อาจารย์สังเวียน จันทร์ทองแก้ว
 • อาจารย์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
 • 301101311G02(3)
  (ภาคพิเศษ)
  900Tu-16-19 : 18201
  5022
  01101411Economic Planning
 • อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101311G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Th-9-12 : 5101
  8057
  01101411Economic Planning
 • อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101311G02(3)
  (ภาคพิเศษ)
  900W-16-19 : 18201
  5024
  01101415Economic Development of ASEAN Countries
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800W-13-16 : 18201
  8077
  01101417Comparative Economic Development
 • อาจารย์ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
 • อาจารย์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • 301101282G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800M-9-12 : 18201
  8010
  01101497Seminar
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 1-G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800-8025
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101172Econcmics Statistics l
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • อาจารย์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
 • 3-G01(1)
  (ภาคปกติ)
  800W-9-12 : 18101
  10095
  01101172Econcmics Statistics l
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • อาจารย์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
 • 3-G01(1)
  (ภาคปกติ)
  801W-13-16 : 18101
  100100
  01101172Econcmics Statistics l
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • อาจารย์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
 • 3-G02(1)
  G02(2)
  (ภาคพิเศษ)
  900M-16-19 : 18302
  120120
  01101372Econometrics I
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • 401101371G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800

  830
  Th-9-12 : 18302

  M-9-12 : 18302
  12076
  01101372Econometrics I
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • 401101371G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801

  831
  Th-13-16 : 18302

  M-13-16 : 18302
  120120
  01101372Econometrics I
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • 401101371G02(3)
  (ภาคพิเศษ)
  900

  930
  Sat-13-16 : 18101

  Sun-9-12 : 18101
  12086
  01101373Mathematical Economics III
 • อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล
 • 301101271G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-13-16 : 5101
  807
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101261Introduction to Natural Resources and Environmental Economics
 • อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 301101281G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800W-9-12 : 5101
  120102
  01101261Introduction to Natural Resources and Environmental Economics
 • อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 301101281G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801W-13-16 : 5101
  120117
  01101261Introduction to Natural Resources and Environmental Economics
 • อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 301101281G02(2)
  G02(3)
  (ภาคพิเศษ)
  900Th-16-19 : 18101
  12092
  01101361Natural Resource Economics
 • อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 301101261G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800M-13-16 : 18201
  8016
  01101461Economic Valuation Techiques of Natural Resources and Environment
 • ยังไม่ระบุอาจารย์ผู้สอน
 • 3ปิดหมู่เรียน(ภาคปกติ)800-00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...


   
  คำแนะนำ
                   - สาขา คือ สาขาที่อนุญาตุให้นิสิตลงทะเบีนได้ เช่น R01(1) = สาขา R01 ปี 1  
                    T*(2) = นิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 2   M01* = นิสิตสาขา M01 ทุกชั้นปี  
                     R=คณะวิทยาการจัดการ      S=คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
                    T=คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   M=วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169