ภาคเรียน ครั้งที่ ปีการศึกษา  
เงื่อนไขที่ค้นหา:ระดับ
[ ] [ ปี() ]
[
]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-กลุ่มวิชาการเงิน(คณะวิทยาการจัดการ)
01131211Business Finance
 • อาจารย์ศิรินุช อินละคร
 • 3 R02(2)
  R03(2)
  R01(3)
  R02(3)
  R03(3)
  R01(4)
  R02(4)
  R03(4)
  R08(2)
  R11(2)
  R08(3)
  R09(3)
  R11(3)
  R08(4)
  R09(4)
  R11(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17304
  Th-9-12 :17304
  F-9-12 :17304
  6042
  01131211Business Finance
 • อาจารย์ศิรินุช อินละคร
 • 3 R02(2)
  R03(2)
  R01(3)
  R02(3)
  R03(3)
  R01(4)
  R02(4)
  R03(4)
  R08(2)
  R11(2)
  R08(3)
  R09(3)
  R11(3)
  R08(4)
  R09(4)
  R11(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  851Tu-13-16 :17304
  Th-13-16 :17304
  F-13-16 :17304
  304
  03759211Financial Management I
 • อาจารย์ศิรินุช อินละคร
 • 3-R04(2)
  R05(2)
  R13(2)
  R14(2)
  R04(3)
  R05(3)
  R13(3)
  R14(3)
  R04(4)
  R05(4)
  R13(4)
  R14(4)
  R07(2)
  R10(2)
  R12(2)
  R15(2)
  R07(3)
  R10(3)
  R12(3)
  R15(3)
  R07(4)
  R10(4)
  R12(4)
  R15(4)
  R16(2)
  R17(2)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-13-16 :17304
  Th-13-16 :17304
  F-13-16 :17304
  9075
  03759211Financial Management I
 • อาจารย์ศิรินุช อินละคร
 • 3-R04(2)
  R05(2)
  R13(2)
  R14(2)
  R04(3)
  R05(3)
  R13(3)
  R14(3)
  R04(4)
  R05(4)
  R13(4)
  R14(4)
  R07(2)
  R10(2)
  R12(2)
  R15(2)
  R07(3)
  R10(3)
  R12(3)
  R15(3)
  R07(4)
  R10(4)
  R12(4)
  R15(4)
  R16(2)
  R17(2)
  (ปกติ+พิเศษ)
  851Tu-9-12 :17304
  Th-9-12 :17304
  F-9-12 :17304
  502
  -กลุ่มวิชาการจัดการ(คณะวิทยาการจัดการ)
  01132231Business Statistics
 • อาจารย์นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
 • 3-R08(2)
  R09(2)
  R11(2)
  R01(2)
  R02(2)
  R03(2)
  R08(3)
  R09(3)
  R11(3)
  R01(3)
  R02(3)
  R03(3)
  R08(4)
  R09(4)
  R11(4)
  R01(4)
  R02(4)
  R03(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :10205
  W-9-12 :10205
  W-13-16 :10205
  4020
  01132332Quantitative Analysis for Decision Marking in Business
 • อาจารย์รัชรินทร์ กุลชาติ
 • 301132231R01(3)
  R01(4)
  R02(3)
  R02(4)
  R03(3)
  R03(4)
  R08(3)
  R08(4)
  R09(3)
  R09(4)
  R11(3)
  R11(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17308
  Th-9-12 :17308
  F-9-12 :17308
  5027
  01132336Business Forecasting
 • อาจารย์นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
 • อาจารย์สันติ เติมประเสริฐสกุล
 • 301132231R02(4)
  R08(4)
  R02(3)
  R08(3)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850M-9-12 :10205
  M-13-16 :10205
  Sun-9-12 :10205
  4030
  01132342Business Tax System
 • อาจารย์พรทิวา วิจิตรโกเมน
 • 3เฉพาะนิสิตที่ติด F และจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้(ภาคปกติ)800-01
  03757122Business Statistics
 • อาจารย์นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
 • 3-R04(2)
  R05(2)
  R13(2)
  R14(2)
  R15(2)
  R07(2)
  R10(2)
  R12(2)
  R04(3)
  R05(3)
  R13(3)
  R14(3)
  R15(3)
  R07(3)
  R10(3)
  R12(3)
  R04(4)
  R07(4)
  R05(4)
  R13(4)
  R14(4)
  R10(4)
  R12(4)
  R15(4)
  R16*
  R17*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :10205
  W-9-12 :10205
  W-13-16 :10205
  4027
  03757123Mathematics for Business
 • อาจารย์สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
 • 3-R05*
  R13*
  R14*
  R04*
  R10*
  R12*
  R07*
  R15*
  R16*
  R17*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17303
  Th-9-12 :17303
  F-9-12 :17303
  130102
  03757221Business Forecasting
 • อาจารย์นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
 • อาจารย์สันติ เติมประเสริฐสกุล
 • 303757122 R04(4)
  R07(4)
  R14(4)
  R15(4)
  R04(3)
  R07(3)
  R14(3)
  R15(3)
  R04(2)
  R07(2)
  R14(2)
  R15(2)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850M-9-12 :10205
  M-13-16 :10205
  Sun-9-12 :10205
  6051
  03757222Quantitative Analysis for Business
 • อาจารย์รัชรินทร์ กุลชาติ
 • 303757122R04(2)
  R04(3)
  R04(4)
  R05(2)
  R05(3)
  R05(4)
  R13(2)
  R13(3)
  R13(4)
  R14(2)
  R14(3)
  R14(4)
  R07(2)
  R07(3)
  R07(4)
  R10(2)
  R10(3)
  R10(4)
  R12(2)
  R12(3)
  R12(4)
  R15(2)
  R15(3)
  R15(4)
  R16(2)
  R16(3)
  R16(4)
  R17(2)
  R17(3)
  R17(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :17308
  Th-9-12 :17308
  F-9-12 :17308
  9070
  -กลุ่มวิชาการตลาด(คณะวิทยาการจัดการ)
  01134111Principles of Marketing
 • อาจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 • 3 R01*
  R02*
  R03*
  R09*
  R08*
  R11*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-13-16 :17404
  Th-13-16 :17404
  F-13-16 :17404
  12078
  01134411Marketing Management
 • อาจารย์นิภา นิรุตติกุล
 • 301134111**เฉพาะนิสิตที่เคยติด F และจบการศึกษาเท่านั้น**R03(4)
  (ภาคปกติ)
  800M-13-16 :10206
  Tu-13-16 :10206
  W-13-16 :10206
  11
  01134412Sales Forecasting
 • อาจารย์นิภา นิรุตติกุล
 • 301134111R03(4)
  R11(4)
  R03(3)
  R11(3)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-9-12 :10206
  W-9-12 :10206
  Th-9-12 :10206
  6043
  03758111Principles of Marketing
 • อาจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 • 3-R05*
  R13*
  R14*
  R04*
  R10*
  R12*
  R07*
  R15*
  R16*
  R17*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Tu-13-16 :17404
  Th-13-16 :17404
  F-13-16 :17404
  150119
  -กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(คณะวิทยาการจัดการ)
  03762322International Investment
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3นิสิตที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ **ติดต่ออาจารย์ผู้สอน**R04(4)
  R07(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  800Tu-9-12 :10202
  Tu-13-16 :10202
  W-9-12 :10202
  W-13-16 :10202
  Th-9-16 :10202
  44
  -กลุ่มวิชาบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
  01130171Financial Accounting
 • อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
 • 3-R01*
  R02*
  R03*
  R09*
  R08*
  R11*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850M-9-12 :17303
  M-13-16 :17303
  W-9-12 :17303
  10022
  01130172Management Accounting
 • อาจารย์ธีรวุฒิ ปาณปุณณัง
 • 301130171R01*
  R02*
  R03*
  R09*
  R08*
  R11*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Sat-9-12 :10305
  Sat-13-16 :10305
  Sun-9-12 :10305
  100101
  03760171Principles of Accounting
 • อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
 • 3-R04*
  R05*
  R07*
  R10*
  R14*
  R15*
  R16*
  R17*
  (ปกติ+พิเศษ)
  850M-9-12 :17303
  M-13-16 :17303
  W-9-12 :17303
  10030
  03760271Accounting for Business Management
 • อาจารย์ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
 • 303760171R04(2)
  R07(2)
  R16(2)
  R17(2)
  R04(3)
  R07(3)
  R16(3)
  R17(3)
  R04(4)
  R07(4)
  (ปกติ+พิเศษ)
  850Sat-9-12 :10206
  Sat-13-16 :10206
  Sun-9-12 :10206
  10071
  -กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น(คณะวิทยาการจัดการ)
  01358101Elementary Japanese I
 • อาจารย์สมพร โกมารทัต
 • 3ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันวันที่ 7 มิ.ย.(ปกติ+พิเศษ)800Sat-9-12 :10212
  Sat-13-16 :10212
  Sat-16-19 :10212
  5254
  01358103Elementary Japanese III
 • อาจารย์Nagasawa Ken
 • 301358102**หากจำนวนไม่ถึงเกณฑ์กำหนด จะต้องปิดหมู่**(ปกติ+พิเศษ)800W-13-16 :10204
  Sat-9-12 :10204
  Sat-13-16 :10204
  5012
  -กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(คณะวิทยาการจัดการ)
  1 2 3 4


   
  คำแนะนำ
                   - สาขา คือ สาขาที่อนุญาตุให้นิสิตลงทะเบีนได้ เช่น R01(1) = สาขา R01 ปี 1  
                    T*(2) = นิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 2   M01* = นิสิตสาขา M01 ทุกชั้นปี  
                     R=คณะวิทยาการจัดการ      S=คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
                    T=คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   M=วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169